လွ်ပ္စစ္မိုးႀကိဳး မုန္တို င္းဆိုတာ သဘာဝျဖစ္စဥ္တ စ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မိုးတိမ္ေတြ အတြင္းမွာ လွ်ပ္စပ္အ ဖိုနဲ႔လွ်ပ္စစ္အ မတို႔ ထိေတြ႕ရာက ျပင္းထန္တဲ့ လွ်ပ္စီးလ မ္းေၾကာင္း ျဖစ္သြားတဲ့ သေဘာပါ။ ေျမျပင္မွာထက္ ေကာင္းက င္ေပၚမွာ အျဖစ္မ်ားၿပီး၊ ဒီလို ေဘး ဆိုးေ တြေၾကာင့္ ေလယာဥ္ေတြမွာ အလြ န္စိတ္ခ်ရတဲ့ လွ်ပ္လႊဲစနစ္ေတြ၊ မိုးႀကိဳးလႊဲ စနစ္ေတြ မျဖစ္မေန တပ္ဆ င္ရပါတယ္။ေျမျပင္ေပ ၚမွာလည္း မိုးႀကိဳးမု န္တိုင္း ျဖစ္ေလ့ ရွိေသာ္ လည္း ေကာင္းက င္ေပၚမွာေ လာက္ ၾကာ ရွည္ျခင္း ျပင္း ထန္ျခင္း မရွိပါဘူး။ အခုလည္း မကၠဆီ ကိုမွာ အႏွစ္(၁၀၀)မွာ တစ္ႀကိမ္ျဖ စ္ဖို႔ခက္ခဲတဲ့ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းေတြ က်ေရာက္ ခဲ့ပါ တယ္။


ဓာတ္ပုံဆရာ ကလည္း တစ္သက္မွာ တစ္ခါ႐ိုက္ ရဖို႔မေသခ်ာတဲ့ သဘာဝျဖ စ္စဥ္ႀကီးကို မိမိရရ မွတ္တ မ္းတ င္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။အခု မိုးႀကိဳး မုန္တိုင္း လက္တံႏွာေမာင္း (၅၀)ေက်ာ္ အထိရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီဓာတ္ပုံေတြ ကေတာ့ (၅)မိနစ္အတြင္းမွာ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ပုံေတြျဖစ္ၿပီး၊ ဓာတ္ပုံဆရာအမည္မွာ Hernando Rivera Cervantes ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အသက္(၃၇)ႏွစ္ျ ဖစ္ၿပီး၊ အခုေ ဖာ္ျပထားတဲ့ ဓာတ္ပုံကေတာ့ ဓာတ္ပုံ(၄၂)ခု ကို တစ္စုတ စ္စည္းတဲ့ ေပါင္းစပ္ေဖာ္ျ ပထားတာပါတဲ့။ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းအတြင္းမွာ ညဘက္ မီးေတြထိန္ ဝင္းေနတဲ့ၿမိဳ႕ကေ လးကို လွပစြာျမင္ေတြ႕ရၿပီး၊ (၁၆၅)စတုရန္းမိုင္အက်ယ္ရွိတဲ့ အဲဒီခ်ိဳင့္ဝွမ္းေ လးကို လွ်ပ္စီး မုန္တိုင္းက (၅)မိနစ္အတြင္း ေနရာအမ်ိဳး မ်ိဳးကေန သက္ေရာ က္ခဲ့တာပါ။ ဓာတ္ပုံ ဆရာ Rivera ဟာ အလွ်င္ အျမန္႐ိုက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဓာတ္ပုံေ တြကို ခ်ိန္သား ကိုက္ ရယူခဲ့ၿပီး၊ အားလုံးကို တစ္စုတစ္စ ည္းတဲ့ ေပါင္းစပ္ လိုက္ေတာ့ အလြ န္လွပတဲ့ ဓာတ္ပုံျဖစ္သြား ပါတယ္။


တခ်ိဳ႕ေတာ့ ဒါဟာ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ျဖစ္စဥ္ မဟု တ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ပုံပ ညာအရ မတူညီတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ႐ိုက္ယူထားတဲ့ပုံေတြကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေဖာ္ျပထား တာျဖစ္လို႔ ထူးျခားတဲ့ အျဖစ္လို႔ ထင္ျမင္ေနၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတင္းေ တြမွာေတာ့ ျပည္နယ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ အျမင့္ဆုံး ကိုလီမာ မီးေတာင္ ကိုလည္း လွ်ပ္စစ္ မုန္တိုင္း သင့္ေရာက္ခဲ့ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကိုလီမာျပ ည္နယ္က မီးေတာ င္တာဝါ(မီးေတာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစခန္း)ေ တြလည္း ယမန္ေန႔ညက လွ်ပ္စ စ္မုန္တိုင္း သင့္ေ ရာက္ခဲ့ၿပီး၊ မိနစ္(၂၀)ေ လာက္နီးပါး လွ်ပ္စီး မုန္တို င္းေတြေၾကာင့္ ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး ေန႔ခင္းအ တိုင္းပဲလို႔ ဆိုေ နၾက ပါ တယ္။ ဓာတ္ပုံဆရာ River a ကေတာ့ ဒီအျဖစ္အပ်က္ နဲ႔ပတ္သ က္ၿပီး “Night of a Thousand Forks “လို႔ အမည္ေ ပးခဲ့ ပါ တယ္။


Credit Celecrazynews
Ref The Sun