တိုက္ပြဲဝင္ အသင့္ျဖစ္မွု အေပၚ စမ္းသပ္ဖို့အတြက္ အေရးေပၚ စစ္ေရးေလ့က်င့္မွု ကို ျပဳလုပ္ဖို့ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ က အမိန႔္ေပးခဲ့တယ္ လို့ ႐ုရွား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ Sergei Shoigu က ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါ တယ္ ။


အဆိုပါ စမ္းသပ္ တဲ့ စစ္ေရးေလ့က်င့္မွု မွာ စစ္သည္ေပါင္း ၁ သိန္းခြဲ၊ ေျမျပင္သြား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ယာဥ္ေပါင္း ၂၆၀၀၊ ေလယာဥ္ ၄၁၄ စီး၊ စစ္သေဘၤာ ၁၀၆ စီးတို့ပါဝင္မွာျဖစ္တယ္လို့ ၎ က ဆို ပါ တယ္ ။

MOSCOW REGION, RUSSIA – JULY 8, 2020: Servicemen of a reconnaissance unit of the 2nd Guards Motor Rifle Division (Taman Division) prepare for a field training exercise at Alabino firing range. The drill gathers tank, motor rifle, artillery and reconnaissance units to mark the 80th birthday of the Taman Division, part of a guards tank army of the Western Military District. Sergei Bobylev/TASS
Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Àëàáèíî. Ðàçâåäûâàòåëüíîå ïîäðàçäåëåíèå Òàìàíñêîé ìîòîñòðåëêîâîé äèâèçèè ïåðåä äåìîíñòðàöèåé íàâûêîâ ïî ïîëåâîé âûó÷êå íà ïîëèãîíå Àëàáèíî. Áîåâûå íàâûêè äåìîíñòðèðóþò òàíêîâûå, ìîòîñòðåëêîâûå, àðòèëëåðèéñêèå, ðàçâåäûâàòåëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ â ðàìêàõ îçíàìåíîâàíèÿ 80-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Òàìàíñêîé ìîòîñòðåëêîâîé äèâèçèè, âõîäÿùåé â ñîñòàâ ãâàðäåéñêîé òàíêîâîé àðìèè Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà. Ñåðãåé Áîáûëåâ/ÒÀÑÑ

စစ္ေရးေလ့က်င့္မွုအတြက္ ေျမျပင္ေလ့က်င့္ေရး ကြင္းေပါင္း ၃၅ ခု သတ္မွတ္ ထားၿပီး၊ ေရတပ္ ေလ့က်င့္မွု အတြက္ ပင္လယ္နက္ နဲ႔ ကတ္စ္ပီယန္ပင္လယ္ထဲ မွာရွိတဲ့ ေနရာေပါင္း ၁၇ ေနရာ မွာ ေလ့က်င့္ဖို့ရည္ရြယ္ သတ္မွတ္ထားတယ္ လို့ သိရွိ ရပါတယ္ ။

ေလ့က်င့္မွုမွာ အေနာက္ဘက္စစ္နယ္ဝန္း ကိုအေျချပဳထားတဲ့ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ အသီးသီး ပါဝင္ မွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စစ္နယ္ဝန္းဟာ ယူကရိန္း၊ ဘီလာ႐ုစ္၊ ဘဲလ္တစ္ျပည္နယ္မ်ား၊ ဖင္လန္နဲ႔ အာတိတ္ေဒသေတြလည္းျဖစ္ပါ တယ္။


႐ုရွားကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး က စစ္ေရးေလ့က်င့္မွုမ်ားႏွင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းမွာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မွုႏွင့္ေပါင္းစည္းျခင္း အစီအစဥ္ေတြကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို့လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြထုတ္ျပန္ထား ပါတ ယ္။

ယခုေလ့က်င့္မွုရလဒ္ဟာ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္တဲ့ Kavkaz-2020 [Caucasus-2020] အတြက္ ျပင္ဆင္မွု အေျခအေနကို အကဲျဖတ္မယ့္ ရလဒ္ျဖစ္တယ္လို့လည္း ဝန္ႀကီးကေျပာဆိုခဲ့ ပါေသးတယ္။


ဒါ့အျပင္ ေတာင္ပိုင္း စစ္နယ္ဝ န္းရဲ့ အမွတ္ ၅၈ Combined Arms Armyဒုံးတပ္ဖြဲ႕ဟာ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္စစ္ေရးေလ့က်င့္မွုမွာပါဝင္ဖို့အတြက္Stavropol Territory ကိုခ်ီတက္လာေနခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္ လို့လည္း သိရွိရပါတယ္။ အဆိုပါတပ္ဖြဲ႕မွာ Iskander-M operational-tactical missile system ေတြလည္းပါဝင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။

Optreden in Verstedelijkt Gebied (OVG) ,Marnewaard, Zoutkamp.
Oefening waar eenheden van het korps mariniers, samen met eenheden van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht aan deelnemen.

ထိုသို့ေသာအေျခအေနမွာ ယူကရိန္းနိုင္ငံအေန နဲ႔ စိုးရိမ္ထိတ္လန႔္ေနတယ္လို့လည္း သိရွိရပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ စစ္ေရးေလ့က်င့္မွုျပဳလုပ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္လာနိုင္တယ္ လို့ ခန႔္မွန္းထားတာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ ပါတယ္။

ယူကရိန္းနိုင္ငံျခားေရး ဒုဝန္ႀကီးကေတာ့ ယူကရိန္းအေန နဲ႔ျပင္ဆင္စရာရွိတာျပင္ဆင္ထား ရမွာျဖစ္တယ္ လို့ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ ပါတယ္ ။

DB
MyanmarNews24
NLO