မႏၲေ လးသားမ်ား ပိုက္ဆံေပါ ခ်က္ … (၉) သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ ကို က်ဳံးေဘး လြန႔္ပစ္ သြားတယ္…

မႏၲေလး သား မ်ား ပိုက္ဆံ ေပါ ခ်က္


၉ သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ ကို က်ဳံးေဘး လြန႔္ပစ္သြား တယ္….

ပိုင္ရွင္သိ့ေအာင္ ေအာ္ေပး ၾကပါ အူးအမ်ိဳးေတြ…. က်ဳံးေဘး မနက္တိုင္းေျပး အမွိုက္မ်ား ေတြ႕လၽွင္ေကာက္ ၍ ပုံထဲ သို႔ နိုင္ငံႀကီးသား ပိသ ေနသည္ မွာမၾကာေ သး …

သိုေသာ္ ယေန႔မနက္ ခင္းတြင္ အမွိုက္ ဟူ၍ ေကာက္လိုက္ရာ ေငြထုတ္ျဖစ္ေနပါေ သာေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ ေပးအ ပ္သြား ပါ့မည္။


မွတ္ပုံတင္ ႏွင့္ အေရာင္အဝယ္ ေဗာက္ခ်ာပါပါသည္။ ေငြ ႏွင့္ ေဗာက္ခ်ာ စာရင္း မွာ ကိုက္ ပါသည္ အခက္အ ခဲျဖစ္၍ ေရာင္းခဲ့ သည္ျဖစ္ မည္။

ပိုင္ရွင္ အမွန္ ဆိုလၽွင္ ဆက္သြယ္ ေပးပါခင္ဗ်ာ….


ပိုင္ရွင္၏ ဂုဏ္သ္ကၡာ အေလး ထားေသာေၾကာင့္ မွတ္ပုံတင္ ကို ရိုက္ မတင္ရျခင္ျဖစ္ပါ တယ္။

မဂ္လာရွိေသာေန႔ရက္တိုင္းကိုပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါ့ေစဗ်ာ…..။Ko Kyaw Thet