၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္း (၁၀၀၀၀) ကံထူး ရွင္ မေခ်ာစုလွိုင္ အဝိုင္း အညာစု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ေဝါၿမိဳ႕ မိုးယံ ထီဆိုင္က ဆြတ္ ခူး

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္း(၁၀၀၀၀)ကံထူးရွင္ မေခ်ာစုလႈိင္အဝိုင္းအညာစု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ေဝါၿမိဳ႕ မိုးယံ ထီဆိုင္ကဆြတ္ခူးသြားပါသည္။ၾသဂုတ္လ ၁ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ – (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေ လထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္၁၈ ႀကိမ္ ထီေပါက္ ဂဏန္းမ်ား


သိန္း(15000)ဆု

ကဃ ၆၄၃၄၂၅

သိန္းတစ္ေသာင္း

ခ ၃၉၉၁၂၄

သိန္းငါးေထာင္

ဎ ၅၀၂၉၃၈


ဒ ၉၉၉၆၀၃သိ န္းႏွစ္ေထာင္

ဍ ၆၉၅၉၃၀

ဟ ၉၅၉၈၅၇

သ ၆၅၀၁၇၁


ဟ ၃၁၂၄၁၀

ရ ၂၁၇၈၃၅


ရ ၅၁၂၆၁၉