“ေဝ႒ဳေက်ာ္” ငါ့ ကို သတ္ေ နၿပီ ဟု ေအာ္ သံ ၾကား ၍ ထ ၾကည့္ လိုက္ ေသာ အခါ

“ေဝ႒ဳေက်ာ္” ငါ့ကိုသတ္ေနၿပီ ဟု ေအာ္ သံၾကား ၍ ထၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ “ေဝ႒ဳေက်ာ္” ငါ့ကိုသတ္ေနၿပီ ဟု ေအာ္သံၾကား ၍ ထၾကည့္ရာ. . ေဝ႒ဳေက်ာ္ ငါ့ကို သတ္ေနၿပီဟု ေအာ္သံၾကား၍ ထၾကည့္ရာ သူခိုးတစ္ဦးျဖစ္ေန …

အိပ္ေန စဥ္ ျခင္ေထာင္ အျပင္ကေ န ကိုက္လိုက္ သည့္ အ လြန္ အ ဆိပ္ ျပ င္း တဲ့ ေႁမြဆိုး တစ္ေ ကာ င္ေၾကာင့္ ေသ ဆုံး ခဲ့ ရ တဲ့ ကေလးငယ္….

အိပ္ေန စဥ္ ျခင္ေထာင္ အျပင္ကေ န ကိုက္လိုက္ သည့္ အလြန္အ ဆိပ္ ျပ င္းေသာ ေႁမြဆိုးတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ ေသဆုံး ခဲ့ရတဲ့ ကေလးငယ္…. ညာေတး႐ြာ ဦး မ်ိဳးခိုင္ ေဒၚမာဦး တို႔ …

ေငြ သား မလို၊ Cashless စန စ္ နဲ႔ ေပး ကမ္းမႈ ကို လက္ ခံေ နၿပီ ျဖစ္ တဲ့ တ႐ု တ္ႏို င္ငံ မွ ေတာင္း ရမ္းသူ မ်ား

ေငြသား မလို၊ Cashless စန စ္ နဲ႔ ေပးကမ္းမႈ ကို လက္ ခံေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ တ႐ု တ္ႏိုင္ငံ က ေတာ င္းရမ္းသူမ်ား အခုေခတ္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေငြသားအစား ကဒ္စနစ္၊ …

တရား ၀င္္ အေဆာက္ အ ဦး တစ္ ခု ေဆာက္ လုပ္ ရန္ လို အပ္ သည့္ အခ်က္ အလက္ မ်ား

တရား၀င္္ အေဆာက္အ ဦးတစ္ ခု ေဆာက္လုပ္ ရန္ လို အပ္ေသာ အခ်က္အ လက္မ်ား ဥပေဒေရးရာသုတအျဖာျဖာ(မူရင္္း) အေဆာက္အဦးတစ္ခုု တရား၀င္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းအခ်ိဳ႕ကို …

တရုတ္ အေမရိက န္ စက္ လ က္ နက္ ကု မၸ ဏီ ႀကီး ကို အေ ရး ယူ ပိ တ္ ဆို ႔ လို က္..တ ႐ု တ္ မီး စေ မႊး ပါျပီ..

တရုတ္ အေမရိက န္ စက္လက္ နက္ ကုမၸဏီႀကီး ကို အေရး ယူ ပိတ္ဆို ႔လိုက္..တ႐ု တ္ မီ းစေမႊးပါျပီ.. တ ႐ုတ္နိုင္ငံ ဘက္ ကေနၿပီး အေမရိကန္ စစ္လက္နက္ …

ကိုဗစ္ လူနာမ်ား ၏ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ခန႔္ သည္ ေရာဂါမျပျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ သူလူ ထုအတြင္း ကူး စက္ မႈ ႐ုတ္ တရက္ မ်ားျပား လာ နို င္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး က သ တိေပးၿပီ

ကိုဗစ္လူနာမ်ား၏ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သည္ ေရာဂါမျပျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူ ထုအတြင္း ကူးစက္ မႈ ႐ုတ္တရက္မ်ားျပား လာ နိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး သ တိေပးၿပီ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၅ ျပည္တြင္းရွိ ကိုဗစ္-၁၉ …

ကိုဗစ္ ကံ ေကာင္းေနျခင္း လို႕ ထင္ေ န ေသာ ျမန္မာျပည္ နဲ႕ ျဖစ္ လာ ခဲ႔ ၇င္ ဘယ္ လို မွ ထိန္း မရ နိုင္ မဲ႔ အေျ ခအေန

ကိုဗစ္ ကံ ေကာင္းေနျခင္း လို႕ ထင္ေန တဲ႕ ျမန္မာျပည္ နဲ႕ ျဖစ္လာ ခဲ႔၇င္ ဘယ္ လို မွ ထိန္းမရနိုင္မဲ႔ အေျခအေန ကို ရို နာ စိတ္ကူး ကို …

လူ ပ်ိဳႀကီး ေနတိုး သည္ ေခ သူ မ ဟု တ္..စူ ပါ မင္းသားေခ်ာ ေန တိုး ရဲ႕ ခ်စ္ သူ EXေလး နဲ႔ ပုံ မ်ား ေပၚ ထြက္လာ

လူပ်ိဳႀကီး ေနတိုး သည္ ေခသူ မဟုတ္..စူပါ မင္းသား ေန တိုး ရဲ႕ ခ်စ္သူ EXေလး နဲ႔ ပုံ မ်ား ေပၚထြ က္လာ လူပ်ိဳႀကီးေနတိုးသည္ ေခသူမဟုတ္… သူေလးကလည္း စူပါမင္းသားေနတိုး …

ငယ္ ဘဝ က ခ်စ္ စ ရာ ပုံေ လ းေ တြ ကို ခ်ျပ လာ ေသာ ဆယ္ လီမေ လး “ၿငိမ္းျမတ္ သူ”

ငယ္ ဘဝ က ခ်စ္စရာ ပုံေလးေ တြ ကို ခ်ျပ လာ တဲ့ ဆ ယ္ လီမေ လး “ၿငိမ္းျမတ္ သူ” ၿငိမ္းျမတ္သူ ဟာ ဆိုရင္ တစ္ေတာ့ …